Disclaimer

Inhoud website

MS Center biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan MS Center niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt MS Center verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal MS Center die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen. 

De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende arts of verpleegkundige.

Veiligheid en beschikbaarheid

MS Center kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Intellectuele eigendom

© MS Center 2016

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van MS Center. MS Center geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie  is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van MS Center. U kunt hiervoor contact opnemen met de dienst communicatie.

Aansprakelijkheid

MS Center kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).

De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Aansprakelijkheid artsen

Alle arts-specialisten die handelen in opdracht van MS Center, staan als zelfstandige integraal in voor de eigen beroepsaansprakelijkheid .

Persoonsgegevens

Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we gegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u kan uitoefenen.

De volledige privacy policy kan u hieronder terugvinden: 

Er ligt een papieren versie aan het onthaal of u kan een kopie vragen aan een medewerker.

Voor meer informatie kan u hier terecht.

Wanneer u vindt dat het Nationaal MS Centrum uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kan u steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming via privacy@mscenter.be of 02 597 80 03, die het ziekenhuis zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Cookie policy

De cookies die MS Center gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties. Ze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren en om bepaalde diensten (mynexuz, reisinfo, ...) aan te bieden.

MS Center slaat geen informatie op die direct aan u gerelateerd is. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.